اطلاعات تماس نمایشگاههای ایران

 

  تلفن پيش
شماره
فكس ایمیل وب سایت
ايران اكسپو (گروه خدمات نمايشگاهی) 44838175 21 44838175 iran-expo.ir
نمايشگاه بين المللی اراك 4130540 861 4130540 info@arak-fair.com arak-fair.com
نمايشگاه بين المللی اردبيل 5514740 - 5513625 451 5513625 info@ardabilfair.com ardabilfair.com
نمايشگاه بين المللی اروميه (آذربايجان غربي) ? 441 ? ?
نمايشگاه بين المللی اصفهان 6300028 311 6300029 info@isfahan-fair.com isfahan-fair.com
نمايشگاه بين المللی اهواز (خوزستان) 3372376 611 3372376 info@ahwazfair.com ahwazfair.com
نمايشگاه بين المللی بوشهر 2522324 -2522116 771 2529405 info@bushehr-fair.com bushehr-fair.com
نمايشگاه بين المللی تبريز 8 - 6373851 411 6373850 info@tabrizfair.ir tabrizfair.ir
نمايشگاه بين المللی تهران 21911 21 21911 iranfair.com
نمايشگاه بين المللی رشت (گيلان)  ? 131 ? ?
نمايشگاه بين المللی زنجان 3222007 - 3234886 241 3261300 info@caspianieco.com caspianieco.com
نمايشگاه بين المللی شهر کرد ? 381 ? info@chbfair.com chbfair.com
نمايشگاه بين المللی فارس (شیراز) ? 711 ? info@farsfair.ir farsfair.ir
نمايشگاه بين المللی قزوين 10 - 3692401 281 info@qifc.ir qifc.ir
نمايشگاه بين المللی كرمان 14 - 2719810 341 ? ?
نمايشگاه بين المللی كرمانشاه 6 - 8371033 831 8371037 info@krfair.ir krfair.ir
نمايشگاه بين المللی كيش ? 76444 ? info@kishfair.com kishfair.com
نمايشگاه بين المللی گرگان (گلستان) ? 171 ? ?
نمايشگاه بين المللی مشهد (خراسان) 5013000 511 5018000 info@mashadfair.com mashadfair.com
نمايشگاه بين المللی همدان 4 - 2546741 811 2544130 info@hamedanfair.ir hamedanfair.ir
نمايشگاه بين المللی يزد ? 351 ? ?